Program


9:30-10:00

Registracija

10:00-10:20

OTVARANJE SIMPOZIJA:
- riječ predsjednika Organizacijskog odbora: Tomislav Piteša

- riječ pročelnika Kemijskog odsjeka PMF-a: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

- riječ pročelnika Studentske sekcije Hrvatskog kemijskog društva: Mihael ErakovićPREDAVANJA:

A2
predsjedavajući: Tomislav Piteša

10:20-10:50

Zrinka Banić Tomišić (Državni zavod za intelektualno vlasništvo):

Intelektualno vlasništvo – osnove koje bi svatko trebao znati

10:50-11:20

Ivan Ilić (Freie Universität, Berlin):
Sinteza rotaksana koji reagira na podražaj i njegovo taloženje na površini pomoću metala

11:20-11:30

KRATKA PAUZA

11:30-12:00

Kristijan Vuković (PMF, Zagreb):
Aminokiselinska raznolikost ljudskog proteoma

12:00-12:30

Edi Topić (Pliva d.o.o.):
Putopis kroz čvrsto stanje

12:30-13:00

COFFEE BREAK“USMENA IZLAGANJA:


A1
predsjedavajući: Mihael Eraković

A2
predsjedavajuća: Tamara Rinkovec

13:00-13:10

Luka Fotović (PMF, Zagreb):

Sinteza adukata kompleksnog spoja bakra(II) s iminom izvedenim iz 2-hidroksi-1-naftaldehida i 4-nitroanilina

Katarina Belačić i Anja Kostelac (PMF, Zagreb):
Priprema humane seril-tRNA-sintetaze i tRNASer za analizu mistranslacije serinskih kodona

13:10-13:20

Toni Grgurić (PMF, Zagreb):

Kokristali dvovalentnih metalnih acetilacetonata s 1,4-dijodotetraflorobenzenom povezani halogenskom vezom

Iva Sučec (PMF, Zagreb):

Međuovisnost dviju domena Nudix-dipeptidil-peptidaze III iz mahovine Physcomitrella patens

13:20-13:30

Luka Šmital (PMF, Zagreb):

Supramolekulski motivi u kompleksima bakra(II) s heksafluoracetilacetonom i odabranim N-piridiloksimima

Isabella Koprivec i Josipa Korman (FBF, Zagreb):

Uloga topivih adhezijskih molekula sICAM i sVCAM u etiologiji i dijagnostici fibromialgije

13:30-13:40

Toni Vitasović (PMF, Zagreb):

Sinteza i struktura kokristala donepezila s donorom halogenske veze

Jelena Bijelić (Odjel za kemiju, Osijek):

Utjecaj pH vrijednosti na nastanak različitih struktura kompleksnih spojeva kinurenske kiseline s cinkom

13:40-13:50

Sara Marijan (PMF, Zagreb):

Kokristali N-bromsukcinimida s derivatima piridina

Silvija Šafranko (Odjel za kemiju, Osijek):

Djelovanje hidrodinamičkih i termodinamičkih čimbenika te aditiva na taloženje kalcijeva oksalata

13:50-15:20

LUNCH BREAK“A2 (Predavanje donatora)

15:20-15:50

Nenad Banjac (Atlantic Grupa): Atlantic grupa - ocean prilikaA1
predsjedavajući: Demian Kalebić

A2
predsjedavajući: Edi Topić

15:55-16:05

Ingrid Gregorović (PMF, Zagreb):
Izučavanje halogenskih interakcija u metalo-organskoj sredini

Nives Bebek (FBF, Zagreb):
Nukleofugalnost pentafluorfenolata u 80%-tnoj vodenoj otopini etanola

16:05-16:15

Matea Vitković (PMF, Zagreb):

Uloga N-bromftalimida u Povarovljevoj reakciji o-vanilaldimina i acetona

Matej Poletar (PMF, Zagreb):
Sinteza novih imidazolnih α-D-manopiranozida kao potencijalnih FimH inhibitora

16:15-16:25

Karolina Kolarić (PMF, Zagreb):
NO2···NO2 interakcije u metalo-organskoj sredini, stabilizirajuće ili destabilizirajuće?

Ida Boček i Petra Roškarić
(FKIT, Zagreb):

Sinteza, spektroskopska karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih hidroksi supstituiranih heteroaromatskih derivata kao potencijalnih senzora za detekciju pH i/ili metalnih kationa u otopinama

16:25-16:35

Mihael Eraković (PMF, Zagreb):
Kompeticija donora halogenske veze u čvrstom stanju

Filip Kozlina (FBF, Zagreb):
Sinteza i karakterizacija novih derivata cimetne kiseline i primakina

16:35-16:45

Tomislav Piteša (PMF, Zagreb):

Halogenska veza u kokristalima ditopičnih donora i akceptora

Ines Cazin (FKIT, Zagreb):
Flow sinteza kombretastatina A-4

16:45-17:00

COFFEE BREAK“


A1
predsjedavajuća: Nea Baus

A2
predsjedavajuća: Kristin Becker

17:00-17:10

Matej Bubaš (PMF, Zagreb):
Proučavanje mikrosolvatacije anilina i hidroksilanilina novom klaster-kontinuum metodom

Iva Gavran i Josipa Smolković (FKIT, Zagreb):
Sinteza novog fotokatalitičkog nanokompozita
poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 imobiliziranog na lebdećem pepelu i ispitivanje njegove učinkovitosti pod simuliranim sunčevim zračenjem

17:10-17:20

Karla Janeš (PMF, Zagreb):
Analiza onečišćenja 7-etiltriptofola pomoću sustava LC-SPE/krio NMR

Martina Guliš (FKIT, Zagreb):
Hidrotermalna sinteza i karakterizacija nanočestica cerijeva(IV) oksida

17:20-17:30

Petra Švelić i Šejla Zukić (FKIT, Zagreb):
Razvoj elektrokemijskog impedancijskog senzora za in situ ocjenu djelotvornosti zaštitnih premaza

Pavo Živković (Odjel za kemiju, Osijek):
Upotreba ugljikovih nanočestica u izradi coated wire ISE za upotrebu u analitici tenzida

17:30-17:40

Tin Klačić (PMF, Zagreb):
Dimerizacija derivata dinitrozobenzena na površini zlata

Martina Perlog i Jasmina Stjepanović (FKIT, Zagreb):
Fotokatalitičko djelovanje kompozitnog materijala polipirol/titanijev dioksid

17:40-17:50

Karla Kelemen (PMF, Zagreb):

Uloga konformacijske knjižnice u dizajnu novih receptora: kompleksi s hidrogenmalonatom – potvrda koncepta
17:50-18:10

Popularizacijski odred Entropija (PMF, Zagreb): Fono i foto kemija